רשת ספריות פתח תקוה חוק הספריות ותקנות

גרפיקה ללא תיאור

חוק הספריות ותקנות

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975*
הגדרות
1.    בחוק זה –
          "השר" – שר החינוך והתרבות;
(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקליט, וכן חומר גרפי, קולי או אור-קולי אחר, והכל בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הם נשמרים, מאוחזרים או מופצים, ולרבות בכתב לעיוורים;
          "ספריה ציבורית" – ספריה שהיא פתוחה לכל והוקמה לפי סעיף 2 או הוכרה לפי סעיפים 2 או 3;
(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          "סרט" – בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ, לרבות קלטת וידאו;
(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017
          "עיתון" – (נמחקה);
(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          "תקליט" – בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ, לרבות קלטת או תקליטור.
מטרה (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002
1א.     חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת הציבור, במטרה לקדם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח שירותי ספריה ציבורית, בזמינות ובאיכות סבירים, לצד אמצעים להבטחת מקורות המימון למימוש מטרה זו.
ספריה של רשות מקומית (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002
2.    (א)  השר רשאי, לשם השגת מטרתו של חוק זה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים וכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו, לרשות מקומית אחת או לרשויות מקומיות אחדות במשותף, להקים, להחזיק ולנהל ספריה ציבורית בתחום שיפוטן.
          (ב)  השר רשאי להכיר בספריה קיימת של רשות מקומית כספריה ציבורית, ומשעשה כן יחול עליה חוק זה.
ספריה של ארגון ציבורי
3.    (א)  לפי בקשתו של ארגון ציבורי ובהתייעצות עם הרשות המקומית שבתחומה נמצאת ספריה של הארגון, רשאי השר להכיר בספריה כספריה ציבורית, ומשעשה כן יחול עליה חוק זה, אולם לא ייפגע מעמדה המשפטי בשל כך.
          (ב)  השר יקבע בתקנות, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, את המבחנים שלפיהם יהא ניתן להכיר בספריה לפי סעיף זה, וכן את התנאים לביטול ההכרה, בין ביוזמת השר ובין לפי בקשת הארגון.
          (ג)   השר רשאי, לאחר שהודיע על כך לועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע בתקנות דרכי פעולתן של ספריות ציבוריות שהוכרו לפי סעיף זה, לרבות שיתוף בניהול ובאיגום האמצעים עם ספריה של הרשות המקומית, וחלוקת תחומי פעולתן.
שיתוף גופים אחרים
4.    רשות מקומית רשאית לשתף מוסדות וגופים אחרים בהקמתה של ספריה ציבורית, בתחזוקתה ובניהולה, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותה של הרשות המקומית על פי חוק זה.
שיעור ההשתתפות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002
5.    (א)  (1)   אחת לשלוש שנים יקבע השר, בכפוף להוראות פסקה (2), את העלות 
             השנתית של הוצאות ההחזקה והניהול של ספריה ציבורית (בחוק זה – העלות
             השנתית).
                 
(2)   השר יקבע את העלות השנתית בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר
             הפנים, עם מרכז השלטון המקומי ועם ארגון המועצות האזוריות בישראל, לפי
             אמות מידה שיקבע כאמור בשים לב לתקנות לפי סעיף 9(5).

                 (3)   השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים להצמדת סכום העלו
             ת השנתית, וכן כללים בדבר הפחתת סכום העלות השנתית במקרים מיוחדים
             המצדיקים זאת.

(תיקון מס' 1) (תיקון) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          (ב)[1] אוצר המדינה ישתתף בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשיעור כולל של 50% מסכום הבסיס; שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ועם הועדה המייעצת, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההשתתפות של אוצר המדינה בהחזקתה וניהולה של ספריה ציבורית, בין השאר בהתחשב במיקומה הגאוגרפי של הספריה; בסעיף זה, "הועדה המייעצת" – ועדה שהקים שר האוצר לענין חוק זה, שחברים בה: נציג שר האוצר והוא יהיה היושב ראש, נציג השר, נציג שר המשפטים, נציג שר הפנים, שלושה נציגי ציבור שבהם אחד שהמליך עליו מרכז השלטון המקומי ושניים העוסקים בתחום הספרנות שהמליץ עליהם השר; חבר הועדה לא יקבל שכר בעד שירותיו במילוי תפקידו בועדה.
(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          (ג) הרשות המקומית תשתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה, בשיעור שלא יפחת מ-50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א) או בשיעור הסכום הקובע, הגבוה מביניהם; היתה הספריה מוחזקת ומנוהלת על ידי רשויות מקומיות אחדות במשותף, יראו, לענין סעיף זה, את כלל הרשויות המקומיות המשתתפות בהחזקה ובניהול של אותה ספריה ציבורית כרשות מקומית אחת; השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים לחישוב שיעור השתתפותה של כל רשות מקומית כאמור.
          (ד)  השר יקבע כל שנה, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הפנים ולאחר שמיעת דעתם של הרשויות המקומיות והארגונים הציבוריים הנוגעים בדבר, את שיעור השתתפותו של אוצר המדינה בהקמתן ובפיתוחן של ספריות ציבוריות.
(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          (ה)  סכום הבסיס והסכום הקובע יעודכנו לפי שיעור שינוי המדד במועדים שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר.
(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
          (ו)   בסעיף זה –
          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
          "סכום הבסיס" – הסכום הכולל של השתתפות אוצר המדינה והרשויות המקומיות בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשנת 2006;
          "הסכום הקובע" – סכום ההשתתפות בפועל של רשות מקומית בהחזקתה או בניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה בשנת 2006.
שירותים (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002
6.    ספריה ציבורית תספק, בתחום השיפוט של כל רשות מקומית הנוגעת בדבר, שירותים כפי שייקבעו בתקנות לרבות שירותים המאפשרים גישה למאגרי ידע ומידע.
תשלומים (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002
7.    שירותי ספריה ציבורית יינתנו חינם, אולם ניתן לגבות תשלומים בשל איחור בהחזרת ספרים או בשל אי החזרתם או בשל השחתתם הכל כפי שקבע השר; כן ניתן לגבות תשלומים בשל שירותים מסוימים שניתנו, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
מועצה לספריות ציבוריות
8.    (א)  השר יקים מועצה לספריות ציבוריות והוא ימנה את חבריה מבין אנשי חינוך, ספרנים בכירים ונציגי משרד החינוך והתרבות, משרד הפנים, רשויות מקומיות, ספרנים ומוסדות ציבור הנוגעים בדבר.
(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002
          (ב)  השר יוועץ במועצה בכל ענין הנוגע לחוק זה; המועצה רשאית להעלות לפני השר הצעות משלה.
ביצוע ותקנות
9.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות –
(1)  סדרי הפיקוח על ספריות ציבוריות;
(2)  הכישורים המקצועיים לניהול ספריה ציבורית;
(3)  דרכי השיתוף של גופים ומוסדות בקיום ספריות ציבוריות;
(4)  עידוד רכישת ספרים המתפרסמים בישראל;
(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002
(5)  תקנים לענין העסקת כוח אדם ולענין הקמת מבנים וכן מלאי ספרים לכל ספריה ציבורית; תקנות לענין פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים, ותיאומים בהן לענין רשות מקומית הנוגעות בדבר – בהתייעצות עם אותה רשות מקומית.
החלה
10.  חוק זה יוחל בהדרגה, מדי שנה בשנה, על פי צווים שיתן השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר הפנים ולאחר שהודיע על כך לועדת החינוך והתרבות של הכנסת, עד שתושלם החלתו על כל הרשויות המקומיות.

                     אפרים קציר                        יצחק רבין                      אהרון ידלין
                         נשיא המדינה                            ראש הממשלה                      שר החינוך והתרבות
                    
                          
 
 נגישות
תפריט נגישות   נגישות
XXL XL L M גודל פונט
ניגודיות עדינה   ניגודיות עדינה
ניגודיות גבוהה   ניגודיות גבוהה
מונוכרום   מונוכרום
הדגשת קישורים   הדגשת קישורים
איפוס הגדרות   איפוס הגדרות
סגירת תפריט   סגירת תפריט
הצהרת הנגישות   הצהרת הנגישות
ניווט מקלדת   ניווט מקלדת
תפריט ניווט מקלדת
F8 פתיחה/סגירה
LayerAlt
תפריט ניווט מקלדת
F8 פתיחה/סגירה
,במקלדת במספרים מימין
+ יש להקליד את המספר ואחריו
( לחוץ num lock יש לוודא )
10 עמוד הבית
11 חיפוש בקטלוג
13 שעות פתיחה
14 המנוי שלי
15 כרטיס משתמש
16 חיפושים קודמים
17 סל מועדפים
18 שאל את הצוות
19 שליחת טופס צור קשר
97 פתיחת הסבר
98 סגירת חלונית הסבר
99 רענן